Timpul pentru Belle Tour

 


 

Avizier

Posturi vacante
Proiect ROSE
Inscriere in clasa a IX-a
Contract educational
Școala altfel
Comitetul parintilor
Centru de testare ECDL
Academia CISCO
Consiliul scolar al elevilor
Diverse


 
 
 
 

Posturi vacante

 POST VACANT - ÎNGRIJITOR

 

ANUNT

                     Având în vedere prevederile  art.7 din Hotararea nr. 1027/11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru respectiv  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

 

LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD  organizează  IN DATA DE 20.05.2019 concurs pentru ocuparea a:

Ø1 post  contractual vacant de INGRIJITOR – perioada nedeterminata

Ø0,5  post  contractual vacant de INGRIJITOR – perioada nedeterminata

 

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor de INGRIJITOR persoanele  care indeplinesc urmatoarele conditii:

Ø  au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Ø  cunosc limba română, scris şi vorbit;

Ø  au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Ø  au capacitate deplină de exerciţiu;

Ø  au baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Ø  îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ø  nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare pentru ocupare postului

Ø Studii generale

ØAbilități de comunicare şi relaţionare;

ØCapacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor

 

Candidaţii vor depune la secretariatul unitatii scolare, LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD,corp A,  in intervalul  24.04.2019-10.05.2019 ,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 - cerere înscriere la concurs;

- copie act identitate

- Curriculum vitae – format european - copie act identitate;

 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

- copie carte de munca/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;

 -  adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului eliberata cu cel mult 6 luni anterioare derularii concursului de catre medical de familie al candidatului;

 - cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale;

 - caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)

- orice alte documente relevante pentru dovedirea conditiilor de participare

Etapele desfășurării concursului:

Concursul se organizeaza la sediul Liceului National de Informatica Arad, Arad, B-dul Iuliu Maniu Nr. 39-41

- Selectia dosarelor: 14.05.2019

- Proba practică: 20.05.2019

- Interviu: 20.05.2019

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

- Data limită de depunere a dosarelor: 10.05.2019, ora 14,00

- Selectia dosarelor- 14.05.2019, ora 12,00

- Afisarea rezultatului selecției dosarelor:14.05.2019 , ora 15,00

- Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 15.05.2019, ora 10,00

- Afisarea rezultatelor selecției dosarelor: 15.05.2019, ora 14,00

- Proba practică –  20.05.2019 ora 9,00

-  Interviu -  20.05.2019, ora 11,00

-  Afişarea rezultatelor  20.05.2019, ora 14,00

- Depunerea contestațiilor: 20.05.2019, ora 15,00

- Afisarea rezultatelor finale, după contestații: 21.05.2019, ora 14,00

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Liceului National de Informatica Arad, biroul Secretariat , persoana de contact: secretar Iacob Gabriela, tel. 0257 253968

 
lniarad.ro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design & Hosting by Activ.NET
[ Acasa ] [ Despre noi ] [ Oferta educationala ] [ Resurse umane ] [ Galerie Foto ] [ Activitati diverse ] [ Informatii ] [ Contact ]