Timpul pentru Belle Tour

 


 

Avizier

Contract educational
Posturi vacante
Școala altfel
Comitetul parintilor
Centru de testare ECDL
Academia CISCO
Consiliul scolar al elevilor
Diverse


 
 
 
 

Posturi vacante

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Liceului National de Informatica Arad, biroul Secretariat , persoana de contact: secretar Iacob Gabriela, tel. 0257 253968

Având în vedere prevederile  art.7 din Hotararea nr. 1027/11.11.2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru respectiv  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

 

LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD  organizează  IN DATA DE 25.07.2017concurs pentru ocuparea  a 3 posturi contractuale vacante de INGRIJITOR – perioada nedeterminata

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor de INGRIJITOR persoanele  care indeplinesc urmatoarele conditii:

Øare cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

Øcunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Øare vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Øare capacitate deplină de exerciţiu;

Øare o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

Øîndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Ønu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare pentru ocupare postului

Ø Studii generale

ØAbilități de comunicare şi relaţionare;

ØCapacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor

 

Candidaţii vor depune la secretariatul unitatii scolare, LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD, in intervalul 04.07.2017-17.07.2017 ,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 - cerere înscriere la concurs;

- copie act identitate

- Curriculum vitae – format european - copie act identitate;

 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

- copie carte de munca/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;

 -  adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului eliberata cu cel mult 6 luni anterioare derularii concursului de catre medical de familie al candidatului;

 - cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale;

 - caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)

- orice alte documente relevante pentru dovedirea conditiilor de participare

Etapele desfășurării concursului:

Concursul se organizeaza la sediul Liceului National de Informatica Arad, Arad, B-dul Iuliu Maniu Nr. 39-41

- Proba practică –  25.07.2017 ora 9,00

-  Interviu -  25.07.2017, ora 10,00

-  Afişarea rezultatelor  25.07.2017, ora 12,00

 

 
lniarad.ro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design & Hosting by Activ.NET
[ Acasa ] [ Despre noi ] [ Oferta educationala ] [ Resurse umane ] [ Galerie Foto ] [ Activitati diverse ] [ Informatii ] [ Contact ]